OMFATTNING
Vi ska tillse att medarbetare innehar all information och kompetens och de verktyg som är nödvändiga för att kunna följa denna miljöpolicy i den dagliga verksamheten.

VÄGLEDANDE PRINCIPER
Vi arbetar kontinuerligt för att minska verksamhetens negativa miljö på­verkan gällande substanser och processer som kan skada miljön.

ENERGI
Vi arbetar kontinuerligt för att minska den egna energiförbrukningen. Hotellen kontrolleras regelbundet för att identifiera var och hur de största energibesparingarna kan genomföras.

VÄXTHUSGASER
Vi arbetar kontinuerligt med att reducera utsläppen av koldioxid. Vi gör medvetna val vid inköp av energi.

TRANSPORTER OCH RESOR
Vi väljer färdmedel för transport och resor som tar hänsyn till miljö­ påverkan. Vi har förmåns­ och tjänstebil som drivs av förnybart el.

MATERIAL
Vi använder en stor mängd olika material. Vi försäkrar oss om att materi­alen i våra produkter är så miljömässigt hållbara som möjligt.

AVFALL
Att driva hotell generar mycket avfall. Vi mäter kontinuerligt mängden avfall som uppkommer i verksamheten och analyserar hur avfallet kan mini­meras. Vi arbetar för att begränsa användandet av emballage och onödigt material, t.ex. engångsartiklar. Avfallet som uppkommer i verksamheten skickas till återvinning eller moderna avfallsanläggningar för att på så sätt minimera miljöpåverkan.

VATTENFÖRBRUKNING
Vi strävar efter att minska vattenkonsumtionen genom mätningar av vattenförbrukning och analyser av vad som kan göras för att minska förbruk­ningen.

KEMIKALIER OCH FARLIGA ÄMNEN
Vi använder ett minimum av kemikalier och farliga ämnen.

Vi arbetar för att minska mängden kemikalier och avfall som når avloppsvattnet, exempelvis genom automatisk dosering av ren­göringsprodukter.

ANSVARSFULLA INKÖP
Medarbetare som är ansvariga för inköp är utbildade inom ansvarsfulla inköp.

CERTIFIERING OCH SVANEN MÄRKNING
Vi är certifierade enligt  (Svanen).
Svanenmärkta. Dessa utvalda anläggningar erbjuder de bästa förutsättningarna för möten och konferens runt om i Sverige.

Innan en produkt blir Svanenmärkt kontrollerar vi att produkten (hotellet) uppfyller våra krav. Vi begär intyg och dokumentation samt omfattande tester. Därefter gör vi ett kontrollbesök i produktionen eller på anläggningen som ska Svanenmärkas. Efter godkända kontroller får företaget en licens som ger dem rätt att använda Svanenloggan på sin produkt.

http://www.svanen.se